Hitanshi Chhabria
Drexel University, Philadelphia, Pennsylvania, USA
Scholarship $163,200 / ₹1,24,93,512